نشانی از بهشتیان و دوزخیان ( شمس تبریزی)

 نشانی از بهشتیان و دوزخیان

هرکه را خلق وخوی فراخ دیدی و سخن گشاده و فراخ حوصله که دعای خیر همۀ عالم کند که از سخن او، تو را گشاد دل حاصل می شود و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود، آن فرشته است و بهشتی...

و انکه اندر سخن اوقبضی  می بینی و سردی، که از سخن او چنان سرد می شوی که از سخن ان کس گرم شده بودی و اکنون به سبب سردی او آن گرمی نمی بینی، آن شیطان است و دوزخی

شمس تبریزی، مقالات

مائدهای فرهنگی/ دکتر الهی قمشه ای

/ 2 نظر / 20 بازدید
حمید

سلام دادا خیلی مخلصیم.

ر ب

عجب حرفی.آقا کارت خیلی درسته..اما قالبت هنوز به نظرم کمی مشکل داره..نمیدونم یا بازم سنگینه یا یه مشکل دیگست..اگه میتونی یه کاریش بکن که ای این هم بهتر بشه..چون مطالبت عالیه..مخصوصا عکست[چشمک]