میلاد ریانی اصفهانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ میلاد ریانی اصفهانی
آرشیو وبلاگ
      دانایی زیبایی نیکویی (میلاد ربانی اصفهانی)
مسجد نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩

یک خبر بیشتر در عالم نیست، ان خبر این است که هیچ چیز در این عالم، شریفتر و عزیز تر است از آدمی نیست، و برای ادمی هیچ چیز شریف تر و عزیز از ذکر خدا نیست. اما ذکر خدا تسبیح ظاهر و گفت و زبان و لب جنباندن نیست، بلکه رسیدن به دید و بینایی و نظری است که در آن لحظه ای و نگاهی بی خدا نباشد، صاحب نظر شدن است. به عبارت دیگر دیدۀ وحدت بین یافتن است و با هر چیز خدا را دیدن. این زمانی پیدا می شود که آدمی در هر لحظه ای در سجود باشد. یا به تعبیر عارفان، دل آدمی مسجد شود و حضور و معیت مسجود را در دل خود دریابد.

جمیع عاشقان و عارفان و صوفیان صافی را عقیده بر این است که همچنان که کعبه حقیقی دل مومن و عاشق خداست، مسجد نیز چنین است.

گر روی، رو در پی عنقای دل

            سوی قاف و مسجد اقصای دل   مولانا

و در اصطلاح سالکان،مسجد مظهر تجلی جمال الهی و آستام حق را گویند، و چه جایی متبرک تر و پاکیزه تر از دل مومن برای تجلی جمال الهی، اینکه لسان الغیب می فرماید:

 دوش از مسجد سوی میخانه آمد یار ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

اشاره بدین است که حضرت احدیت که پیر عاشقان و عارفان است، از مسجد آب و گل می گریزد و در مسجد جان و دل که میخانۀ عاشقان و دل نازنین ایشان است جای خوش می کند.

و سالک را هر کجا پرتو جمال حبیب هست و هر ذره ای آینه جمال معشوق ، مسجد است، چه مسجد ظاهر باشد یا کنشت ظاهر.

همه کس طالب یارند چه هوشیار چه مست

همه جا خانۀ عشق است چه مسجد چه کنشت          مولانا

ای عزیز من، عاشقان و عارفان و اولیای حق، اسرار را در پردۀ کلام پوشانیده اند و مسجد و کعبه حقیقی را که دل پاک و بی کینۀ ایشان است میخانه و خرابات فرموده اند.

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتد

یعنی اگر من به مسجد دل رسیده ام و اهل خرابات دل شده ام، در ازلم چنین حاصل افتاده است. همان است که درجای دیگر می فرماید:

در ازل داده ست ما را ساقی لعل لبت

جرعۀ جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

و غرض از مسجد و میخانۀ دل، آن است که آدمی اهل وصال شود و به چشم وحدت بین رسد و همه جا چهرۀ محبوب بیند.

مسجدی که در آن مسجود دیده نشود به چه کار آید؟

غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست

جز این خیال ندارم خدا گواه من است

ای عزیز من، اهل ظاهر در معماری مسجد ظاهر می کوشند و در زیبا سازی آن عمر می گذارنند، تو در معماری دل کوش و زیبایی دل را همت گمار. محراب تو باید ابروی یار تو باشد، نه سنگ و گلی:

در مسجد و میخانه خیالت اگر آید

محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم

در مسجد ظاهر وعظ بی مزۀ واعظان است و عمر بر باد می رود، در حالی که در مسجد خرابات دل، همه خیال معشوق است و همه عکس چهرۀ اوست. در مسجد و میخانه دل گریز:

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده نگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

اگر مسجد دلت را نیز از ماسوی الله خالی نکنی و هر نگاهی که به عالم و عالمیان افکنی انگ مهر یاد ِ معشوق بر آن نباشد، جایگاه دیوان خواهد شد. همان است که بهاء ولد می فرماید: اندرونت از دیوان مورچه خانه شده است!!

چرا  ما همۀ عالم را مسجد نمی بینیم و درختان را در رکوع؟ چرا ما فاختگان و پرندگان را موذنان الهی نمی بینیم؟

بوستان چون مسجد و شاخ درختان در رکوع

فاخته چون موذن و آواز او بانگ نماز    منوچهری

باید از تیز هوشان باشیم نه از ابلهان. باید مسجد حقیقی، دل انبیا و اولیا را بدانیم و دل خود را، نه اینکه سنگ و گل زیبایی را:

ابلهان تعظیم مسجد می کنند                در جفای اهل دل جد می کنند

آن مجاز است این حقیقت ای خران          نیست مسجد جز درون سروران

مسجدی کان اندرون اولیاست              سجده گاه جمله است آنجا خدا     مولانا

اویس قرنی مومن مسجد ندیده بود، اما خود مسجد بود. مسجد شکستۀ ویران!!

مسجد ظاهر هرچه آباد تر بهتر، هرچه زیباتر، دل فریبده تر عامیان را. اما مسجد دل هر چه ویران بهتر، هرچه شکسته تر و خراب تر زیباتر، زیرا که حضرت مسجود، مسجد ویران و شکسته را دوست دارد

زین پست من و دل شکستگی بر در دوست

چون دوست دل شکسته می دارد دوست    مولانا

و شکستگی ، نقصان و بیچارگی خود را شناختن است و در خویشتن گمان کمال نبردن!

علتی بدتر ز پندار کمال   نیست در جان تو ای مغرور ضال

از دل و از دیده ات بس خود رود        تا تو زین معجبی بیرون رود   مولانا

هر کس خود را بهتر از دیگران بداند، شکسته نباشد و همان کند که ابلیس کرد و همان بر او رود که بر ابلیس روفت.

و آه یک شکستۀ درویش، کار هزار هزار مسجد کند!

آنی یکی می رفت در مسجد برون               مردم از مسجد همی آمد برون

گشت پرسان که جماعت را چه بود              که زمسجد می برون آیند زود

آن یکی گفتش که پیغمبر نماز                  با جماعت کرد و فازغ شد ز راز

تو کجا در می روی ای مرد خام               چون که پیغمبر بداده ست السلام

گفت آه و دود از آن آمد برون                    آه او می داد از دل بوی خون

آنی یکی از جمع گفت: این آه را                تو به من ده، آن نماز من تو را

گفت دادم آه و پذرفتم نماز                      او ستد آن آه را با صد نیاز

با نیاز و با تضرع بازگشت                     باز بود و در پی شهباز گشت

شب به خواب اندر بگفتش هاتفی             که خریدی آب حیوان و شفی

حرمت این اختیار و این دخول                    شد نماز جملۀ خلقان قبول

مولانا

ای عزیز من، ما باید به دنبال یک آه باشیم، به دنبال یک آه عذر خواه،به دنبال یک شکستگی. لسان الغیب به داستان فوق اشاره دارد و بیت زیر را می فرماید:

گرَم ترانۀ چنگ صبوح نیست چه باک

نوای من به سحر آه عذر خواه من است

یعنی اگر نتوانستم چنگ نماز را در صبح به ترنم آرم، چه باک،که ناله و زاریم در سحر، همچون آه ِ عذر خواه ِ آن درویش شکسته خواهد بود.

حاصل انکه معنی حقیقی بیت:

دوش از مسجد سوی میخانه آمد یار ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

این است که تدبیر ما در این است که دل های خود را مسجد کنیم تا پیر عاشقان و عارفان در آن حضور به هم رساند. که در خبر است که : الهی اینَ اطلُبُکَ؟ قال عند المنکسره قلوبهم.

 

سید احمد بهشتی شیرازی

کیما جلد اول / دکتر الهی قمشه ای- بهشتی شیرازی

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ( مولانا، شرح دکتر دینانی) سوره انعام ( دکتر الهی قمشه ای) یوتوپیا (توماس مور) موسی و ابلیس ( شیخ احمد غزالی) نیایش ( دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی) دستهایم را دوست دارم ( میلاد ربانی اصفهانی) قدر استادِ نکو دانستن،حیف استاد به من یاد نداد ( استاد ملکیان) عدالت و راستی ( ایه هشت سوره مائده) سه نوع عشق ( مصطفی ملکیان) معنی تکبیر ( علامه تقی جعفری)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من وب سایت رسمی دکتر حسین الهی قمشه ای وب سایت اختصاصی دکتر سروش سایت فرهنگی نیلوفر وب سایت اختصاصی دکتر ارش نراقی وبلاگ اختصاصی مهندس بازرگان سخنرانی های صوتی و تصویری دکتر الهی قمشه ای دانلود 100 کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای دانلود کتابهای صوتی اشراق اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب