میلاد ریانی اصفهانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ میلاد ریانی اصفهانی
آرشیو وبلاگ
      دانایی زیبایی نیکویی (میلاد ربانی اصفهانی)
انواع شراب ( دکتر الهی قمشه ای ) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩

 می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد         اندیشۀ هفتاد و دو ملت ببرد

پرهیز مکن ز کیمایی که از او      یک جرعه خوری هزار علت ببرد

خیام

این کدام شراب است که سوداگران ترازو و خوی را از سنگ تفرقه و حساب کم و بیش می رهاند و جنگ هفتاد و دو ملت را به آشتی می کشاند و چون نوشدارو هزار بیماری روح فرسا را به جرعه ای شفا می بخشد.

بی گمان این شراب تاک را که مستیش اندک و خمارش بسیار و شادیش خیال و عربده اش جدال و بی خویشی اش وبال است شان و مرتبۀ آن نیست تا خیام و دیگر شاعران، آن را دوای درد مردمان داند و همگان را بدان فرا خواند و خود را مست مدام آن خواهد و گوید:

من بی می ناب زیستن نتوانم              بی باده کشید بار تن نتوانم

من بندۀ آن دمم که ساقی گوید            یک جرعه دگر بگیر و من نتوانم

پس این باده از خمخانۀ دیگری است و آن می که در آنجاست حقیقت است نه مجاز، و آنچه از عجائب و غرائب در وصف ان بادۀ کیمیا اثر گفته اند عین حقیقت است و ذوق این باده است که عاقلان را به شوق آورده است و مجنون کوه و بیابان کرده است و به تعبیر قران شایسته است که آدمیان در سودای آن با یکدیگر رقابت کنند و در هوای چنین باده ای سر های پر هوس را بر باد دهند و خاک در میخانه کنند که:

یک جام شراب صد دل و دین ارزد       یک جرعۀ می مملکت چین ارزد

جز بادۀ لعل نیست در روی زمین       تلخی که هزار جان شیرین ارزد

و جای شگفتی نیست که اصحاب سود و سودا الفاظ عارفان را به اقتضای پیشۀ خویش همه بر دلالت سوقی و معنای بازاری حمل کنند و مستی را تنها در شیرۀ انگور و ملاحت را در نمک و حلاوت ر در شکر دانند و ندانند که:

چه شکرهاست در آن شهر که قانع شده اند

                      شاهبازان طریقت به مقام مگسی                     حافظ

مستی را مانند ملاحت و شیرینی جلوه های گوناگون است و دایره آن چندان گسترده است که زمین و آسمان و جمله آفریدگان را در بر می گیرد:

رو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری

                    ذره ذره خاک را از بادۀ جبار مست         دیوان شمس

و چنین نیست که اطلاق مستی بر غیر ان حال که از شراب شیرۀ انگور حاصل می شود به مجاز و استعاره و تشبیه باشد،بلکه مستی ها همه مراتب یک حقیقتند و اگر به مسامحه خواهند که آن مستیها را به حقیقت و مجاز تقسیم کنند اصلاق مجاز بر مراتب مادون اولی است و شک نیست که شیرینی در لعل یار قوی تر است تا در شکر، و ملاحت در زبان سعدی قوی تر تا در نمک و بدین سان هر شراب که آثار مستی و گیرایی آن قوی تر باشد به شراب حقیقی و یا حقیقت شراب نزدیک تر خواهد بود.

خیام خود در رباعیات محدودی که می توان به قریب یقین از او دانست به انواع مختلفی از شراب و مستی اشاره کرده است:

یاران موافق همه از دست شدند    در پای اجل یکان یکان پست شدند

خوریدم ز یک شراب در مجلس عمر        دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند

که در اینجا شراب همان عمر و تجربه زندگی است و مرگ مستی آن شراب است،الا انکه مستی مرگ مانند مستی انگور بعضی را زود تر و بعضی را دیرتر فرا گیرد و خیام در جای دیگر حیرت کرده است از مستی مرگ که چنان آدمی را از خود بی خبر می کند که ذرات غبار او در هوا رقصان شوند و او همچنان بی خبر باشد:

این اهل قبور خاک گشتند و غبار          هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار

آه این چه شراب است که تا روز شمار        بیخود شده و بی خبرند از همه کار

همچنین شراب نور که خورشید در ساغر زمین می ریزد و شمس تبریزی در جام هستی مولانا را یخت و خیام در جام رباعیات جاودانۀ خویش، و شراب غرور که شیطان کاسۀ سرهای زورمندان و زرپرستان را از آن لبریز می کند و گاه درکام زاهدان خودبین و صوفی خرقه باز می ریزد و شراب حکمت که حافظان جهان نقش جهالت را بدان می شویند و شراب زیبایی که از فر و شکوه آن دستها را به جای ترنج می برند و شراب دانایی که ارشمیدس را برهنه ز حمام به کوچه و بازار می فرستد و شراب یقین ریاضی که راسل در نوجوانی از خمخانۀ اقلیدس نوش کرد و هفته ها سر از پا نمی شناخت و شراب سخن که سعدی گفت:

من از شراب سخن مست و فضله قدح در دست که رونده ای بر کنار مجلس گذر کرد ودور آخر در وی اثر   گلستان

و بالاتر از همه شراب دیدار که آن را در پیاله چشم می ریزند:

شرابی خور که جامش روی یار است

                    پیاله چشم مست باده خوار است             گلشن راز

قدح چون دور من افتد به هشیاران مجلس ده

                   مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی                     سعدی

هرچه کوته نظرانند بر ایشا بنمای

                          که حریفان ز مُل و من ز تامل مستم                   سعدی

بنابراین چون به دیدۀ هشیار بنگری عالم تمام خمخانه است و جمله آدمیان هریک از شرابی مستند و  هر شراب را تاک دیگر و انگور دیگر و غفلت و بی خبری دیگر است:

ای حریفان مستی ما از شرابی دیگر است

تاک ما عشق است و در انگورش آبی دیگر است         الهی قمشه ای

و جمله شراب ها را به دو گون توان دانست: یکی آنها که آدمی را بی خبر می کنند از حق و حجاب شوند بر حقیقت و یکی آنها که بی خبر کنند از خویش و کشف حجاب کنند از حق و ان شراب ها که خیام تجویز کرده است از گونه دوم است.

بنابر این هزار جان گرامی فدای یارانی چون خیام که شراب شفابخش عشق و افیون صلح افرین بی خویش را به جهانیان هدیه کردند و باک نیست:

بر سماع راست هر تن چیر نیست

طعمۀ هر مرغکی انجیر نیست

زیرا این بادۀ خاص و نقل خلاص روزی همگان نباشد. عامان را باده های بسیار زیاد است که نوشند و مست شوند  و نعره بر آورند و کس رادر حق ایشان گمان مستی نرود:

ای دل طریق رندی از مستحب بیاموز

مست است و در حق وی کس این گمان ندارد      حافظ

و کاش آن ساقی معرفت، ایشان را نیز به جرعه ای از چشمۀ حکمت مست کردی و از آن مستیهای ظلمانی به هوشیاری آوردی:

خاک این کاخ کیانی را فلک بر باد داد

                    ساقیا هشیار کن مستان پشت میز را       الهی قمشه ای

-----------------

با تو به خرابات اگر گویم راز                 به ز انکه به محراب کنم بی تو نماز

ای اول و ای اخر خلقا همه تو              خواهی تو مرا بسوز و خواهی بگداز

خیام

 

مقالات

دکتر حسین الهی قمشه ای

 

 

  نظرات ()
لطیف و اشارات شیخ اکبر محیی الدین بن عربی نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩

سعادتمند کسی است که حق را در خلق بیند نه انکه قضای حق را در آنان مشاهده کند. هر که در خلق به چشم حق نظر کند بر آنان رحم خواهد کرد و هر که در آنان به چشم علم نظر کند بر ایشان ستم خواهد کرد.

تکبر کن بر آن کس که بر خدا تکبر می کند، زیرا این نشانۀ تواضع توست. و در برابر کبریایی متکبران تواضع مکن، هرچند بدانی که او از خداست و کبر صفت ذات مقدس اوست.

آن کس که تو را موعظه می کند به تو علم اموخته است و ان کس که به تو علم اموزد،امامت او بر تو مسلم است. اما کسی که تو را متذکر کند، اقرار کرده بر اینکه تو عالمی. این دو ( موعظه و تذکر) دو منزل جداگانه اند.

موعظه در وقت گریز و بی قراری است و ذکر در وقت رجوع و آرامش.

صورت آدمی پس از مرگ بر حسب تنوع احوال او در دنیا، متنوع می گردد. پس بر نیکوترین احوال باش تا بر نیکوترین صورتها محشور شوی

وقتی دری را به روی خود بسته دیدی، بدان که در پس آن چیزی برای تو نهاده اند. پس برای گشودن آن،‌دست به کار شو.

هر که یک بار از سر حق و حقیقت به درگاه خدای تعالی سجده کند، دیگر هرگز سر از آن سجده بر نخواهد داشت. و هر کس پس از سجده سر از سجده بر دارد، یقین دان که برای حجاب سجده کرده نه برای خدا.

 وقتی حبیب و رقیب هر  دو حاضر باشند، تو با زبان حبیب با رقیب سخن بگو. حبیب می شنود و زبان تو را میفهد و تو نیز از غائله رقبا در امان خواهی بود.

سایه ها را برای تیرگی نگسترده اند، بلکه سایه ها نردبان تو برای معرفت خدای تعالی هستند. تو سایه خدایی و او سرانجام تو را بسوی خویش باز پس می کشد.

هر که قدر حق را نداند اما به جهل خود آگاه باشد، نزد خدا مقرب است . لکن آن کسی که به جهل خود اعتراف نکند، مطرود در گاه خداوند است. آری معامله چنین است.

 اگر از تو پرسند،آن کدام ظاهر است که هرگز شناخته نمی شود و آن کدام باطن است که هرگز ناشناخته باقی نمی ماند،بگو حق است.

گزیده (( لطایف و اشارات)) از کتاب (( التراجم))

اثر شیخ اکبر محیی الدین بن عربی

ترجمه محمد رضا جوزی

کیما/ جلد اول/ دکتر حسین الهی قمشه ای/ سید احمد بهشتی شیرازی

  نظرات ()
دعا ( دکتر الهی قمشه ای ) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت

عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت

حافظ

من نمی توانم شما را دعایی بیاموزم و کلماتی تعلیم کنم که بدان خدا را نیایش کنید.

...  شما هنگام سختی دعا می کنید و در هنگام فقر و نیاز زبان به نیایش می گشاید.

کاش در روزگار نعمت و شادی نیز دعا می کردید.

  زیرا حقیقت دعا جز این نیست که شما هستی خویش را در اثیر آسمانی و اکسیر زندگی     گسترش می دهید.

اگر برای نیل به شادی دعا می کنید و ظلمات غمهای خویش را به آسمان می فرستید، شادی شما نیز باید نور صبحگاه قلبتان را در فضا پخش کند.

و اگر هنگامی که روحتان شما را به دعا می خواند کاری جز گریه نمی توانید کرد،

روحتان باید شما را چندان بدین گریه بر انگیزد و چندان پا فشاری کند تا بتوانید با خنده و شادی نیز به آستان دعا روید.

وقتی  دعا می کنید شما به معراج می روید و با همۀ کسانی که در آن دم به دعا نشسته اند دیدار می کنید و جز آنان که دعا می کنند کسی را زیارت نخواهید کرد.

پس بگذارید زیارت نامرئی شما از این معبد به خاطر چیزی جز وجد و شادی و همراز شدن با جان جهان نباشد.

زیرا اگر در این معبد درآیید وشما را جز خواستن سودایی نباشد، شما را چیزی نخواهند بخشید.

و اگر بدین معبد وار شوید تا خود را بیفکنید و خود را خوار دارید، شما را عزیز و بلند نخواهند کرد.

 

 

خداوند به کلمات شما گوش نخواهد کرد، مگر آن کلمات را خود بر زبان شما جاری کند.

و من نمی توانم دعای دریاها، جنگلها و کوه ها را به شما تعلیم دهم

** فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب الیه انه هوالتراب رحیم  ( بقره، آیه 37) و آدم از پرودگار خود کلماتی آموخت، پس او توبه کرد همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است**

ای دعا از تو اجابت هم ز تو

ایمنی از تو مهابت هم ز تو

این دعا هم بخشش و تعلیم توست

                         ور نه در گلخن گلستان ار چه رست                مثنوی

 

اگر در آرامش شب گوش فرا دارید، صدای آنها را در  سکوت خواهید شنید که:

 ای پروردگار ما، ای نفس در پرواز ما، این خواست تو است که در ما می خواهد.

این ارزوی تو است که در ما آرزو می کند.

این شوق تو است که شبهای ما را روز می گرداند، شبهایی که  از آن توست و روزهایی که مُلک توست.

ما نمی توانیم چیزی از تو بخواهیم، زیرا تو نیازهای ما را نیک می دانی پیش از آنکه نیازها در ما زاده شود

ما نبودیم و تقاضامان نبود

                  لطف تو ناگفته ما می شنود          مولانا

نیاز حقیقی ما تویی و اگر تو خود را بیشتر به ما دهی همۀ آرزوهای مار را بر آورده کرده ای.

از خدا غیر خدا را خواستن

                      ظن افزونی است، کلی کاستن               مثنوی

  پیامبر  / جبران خلیل جبران -  دکتر الهی قمشه ای

  نظرات ()
صد کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩

 

شماره

نام کتاب

نویسنده

مکان و زمان

ترجمه فارسی یا نسخه معتبر

1

قرآن

کتاب وحی الهی

عربستان قرن یکم هجری

ترجمه مهدی الهی قمشه ای

2

خوشه های علف

والت ویتمان

آمریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه ملّخص   سیروس پرهام

3

گلشن راز

شیخ محمود    شبستری

ایران قرن هفتم هجری

نسخه الهی قمشه ای با مقدمه وتوضیحات

4

تذکرة الاولیاء

عطار

ایران قرن هفتم هجری

متن فارسی ویرایش و توضیحات پرفسور کربن

5

جنگ و صلح

تولستوی

روسیه قرن نوزدهم میلادی

ترجمه کاظم انصاری

6

سیروسلوک ترسا

جان بانیان

 

انگلیس قرن هفدهم میلادی

ترجمه فارسی قدیمی چاپ زمان قاجار

7

کلیله و دمنه

روایت نصراله منشی

ایران قرن هفتم هجری

ویرایش وتوضیحات مجتبی مینوی

8

بهشت گم شده

جان میلتون

انگلیس قرن هفدهم میلادی

ترجمه شجاع الدین شفا با تلخیص

9

کتاب مقدس

انبیای بنی اسرائیل

خاورمیانه هزاره هفتم پیش از میلاد تا تولد مسیح

ترجمه تفسیری جدید و ترجمه کلیسای انجیلی تهران

10

کمدی الهی

دانته

ایتالیا قرن سیزدهم میلادی

ترجمه شجاع الدین شفا

در سه جلد با توضیحات وتصاویر

11

شهرخدا

 

آگوستین قدیس

رم باستان حدود قرن سوم میلادی

ترجمه نسبتاً خوب فارسی دارد

12

نامه های مارسیلیوفیچینو

مارسیلیو فیچینو

ایتالیا قرن پانزدهم میلادی

ترجمه فارسی ندارد

13

کلیات آثار

شکسپیر

ویلیام شکسپیر

 

انگلیس قرن هفدهم میلادی

ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادی در انتظار ترجمه های بهتر

14

زندگی گوته

هنری لویس

 

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

15

شاکونتالا

کالیداسا

هند حدود قرن پنجم میلادی

ترجمه متن کامل مترجم هندی ایندوشیکهر و ترجمه منثور وملخص از علی اصغر حکمت

16

شاهزاده گنجی

مورا ساکی شیکیبو

ژاپن قرن یازدهم میلادی

ترجمه فارسی ندارد

17

گفتار در روش

رنه دکارت

فرانسه قرن هفدهم میلادی

ترجمه محمّد علی فروغی

ترجمه کامل و عالی است

18

مکالمات

افلاطون

یونان قرن چهارم پیش از میلاد

ترجمه دکتر کاویانی، دکتر لطفی و فوآد روحانی

19

سیرت کورش کبیر

کسنوفون

یونان قرن چهارم پیش از میلاد

ترجمه فارسی دارد

20

تاریخ هرودوت

هرودوت

یونان قرن پنجم پیش از میلاد

ترجمه فارسی خوب دارد

21

آنا کارنینا

تولستوی

روسیه قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

22

تحقیق ما اللهند

ابوریحان بیرونی

ایران قرن چهارم هجری

تصحیح جلال همایی -  اثر فارسی است

23

اخلاق

 

اسپینوزا

هلند قرن هفدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

 

24

شهریار

 

ماکیاولی

ایتالیا قرن پانزدهم میلادی

ترجمه داریوش آشوری

25

سفرهای گالیور

 

جاناتان سوئیفت

انگلیس قرن هفدهم میلادی

ترجمه محمد قاضی

26

والدن

هنری دیوید ثورو

آمریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی ندارد

27

 

چهار مقاله   عروضی

نظامی عروضی سمرقندی

ایران قرن ششم هجری

تصحیح علامه قزوینی – فارسی است

28

 

تاریخ بیهقی

ابوالحسن بیهقی

ایران قرن ششم هجری

فارسی است

29

افسانه های لافونتن

ژان دولافونتن

فرانسه قرن هفدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد ملک الشعرای بهار و پروین اعتصامی نیز بعضی داستان ها را به نظم درآورده اند

30

داستان های کوتاه

تولستوی

تولستوی

روسیه قرن نوزدهم میلادی

ترجمه ها ی پراکنده

31

پنج گنج

نظامی گنجوی

ایران قرن ششم هجری

نسخه   وحید دستگردی

32

نمایشنامه های یوری پیدس

یوری پیدس

یونان قرن پنجم پیش از میلاد

ترجمه ها ی پراکنده

33

ایلیاد و اودیسه

هومر

یونان قرن هفتم تا دهم پیش از میلاد

ترجمه سعید نفیسی

 

34

 

سفرنامه

ناصر خسرو قبادیانی

ایران قرن پنجم هجری

فارسی است

35

 

حدیقة الحقیقه

سنایی غزنوی

ایران قرن ششم هجری

تصحیح مدرس رضوی

36

افسانه های پریان

هانس کریستین اندرسن

دانمارک قرن نوزدهم میلادی

ترجمه های پراکنده و متعدد

37

دیوان حافظ

شمس الدین حافظ شیرازی

ایران قرن هشتم هجری

نسخه حسین الهی قمشه ای

38

قصیده تائیه(نظم السلوک)

ابن فارض مصری

مصر قرن ششم هجری

ترجمه و تفسیر سیف فرغانی در کتابی با عنوان مشارق الدراری

39

اسفار

 

ملاصدرا

ایران قرن دهم هجری

ترجمه پراکنده جواد مسلح و دیگران

40

فائوست

جان ولفگانگ گوته

 

آلمان قرن نوزدهم میلادی

ترجمه دکتر مبشری

41

لغتنامه دهخدا

علی اکبردهخدا

ایران معاصر

فارسی است

42

بوستان

 

سعدی شیرازی

ایران قرن هفتم هجری

شرح خزائلی

43

گزیده آثار نیچه

 

والتر کوفمن

آلمان قرن نوزدهم میلادی

ترجمه داریوش آشوری

44

آثار فرانسیس بیکن شامل مقالات و ارغنون جدید

فرانسیس بیکن

انگلیس قرن شانزدهم و هفدهم

میلادی

ترجمه پراکنده بخصوص از کتاب ارغنون جدید

45

 

رباعیات حکیم عمر خیام

خیام نیشابوری

ایران قرن ششم هجری

نسخه حسین الهی قمشه ای

46

اسرارالتوحید

محمدبن منور

ایران قرن پنجم هجری

فارسی است

47

مثنوی معنوی

 

جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

ایران قرن هفتم هجری

نسخه کلاله خاور

48

 

انسان های نمونه

رالف والدو امرسن

امریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی ندارد

49

آلیس در سرزمین عجایب

لوئیس کرول

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

50

فرهنگ ضرب المثل های فارسی

دهخدا

ایران معاصر

متن فارسی است

51

اوصاف الاشراف

 

خواجه نصیر طوسی

ایران قرن هفتم هجری

متن فارسی است

به خط عمادالکتاب قزوینی

52

دوست بشر

 

مایکل شپرد

انگلیس معاصر

ترجمه فارسی ندارد

53

پیامبر

جبران خلیل جبران

آمریکا قرن بیستم میلادی

ترجمه  حسین الهی قمشه ای

54

فیه ما فیه

 

جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

ایران قرن هفتم هجری

نسخه   فروزانفر

55

 

گلستان

سعدی شیرازی

ایران قرن هفتم هجری

نسخه   غلامحسین یوسفی

56

فصوص الحکم

 

محی الدین عربی

اسپانیا قرن ششم هجری

ترجمه  و شرح از احمد موحد

57

مقالات بزرگ از همه   ملت ها

پریچارد(گردآوری

معرفی وویرایش)

انگلیس معاصر

ترجمه فارسی ندارد

58

افسانه های کنتربری

جفری چاسر

انگلیس قرن چهاردهم میلادی

ترجمه های پراکنده

59

مثنوی های عطار

 

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری

ایران قرن ششم هجری

نسخه های شفیعی کدکنی

60

شاهنامه

ابوالقاسم فردوسی

ایران قرن چهارم هجری

متن فارسی است

61

 

بها گاواد گیتا

ناشناس

هند حدود قرن ششم پیش از میلاد

ترجمه ایندوشیکهر

62

 

مقالات شمس

شمس تبریزی

ایران قرن هفتم هجری

نسخه   موحد

63

 

شرح حال برتراند راسل

برتراند راسل

انگلیس معاصر

ترجمه احمد بیرشک

64

 

شرح حال بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین

امریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی ندارد

65

 

مجموعه اشعار

امیلی دیکنسن

دیکنسن

امریکا قرن نوزدهم میلادی

قطعات پراکنده توسط  حسین الهی قمشه ای و یک مجموعه با ترجمه سعیدی

66

 

اشعار عرفانی

آلن جاکوبز

انگلیس معاصر

ترجمه فارسی ندارد

67

اندیشه

 

مارکوس اورلیوس

روم قرن دوم میلادی

ترجمه ملخص  نجف دریابندری و ترجمه کامل ولی متوسط از عرفان ثابتی

68

اعترافات

ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم میلادی

ترجمه دکتر زیرک زاده

70

دن کیشوت

سروانتس

اسپانیا قرن شانزدهم میلادی

ترجمه محمد قاضی

71

اعترافات اگوستین قدیس

آگوستین قدیس

روم قرن سوم میلادی

ترجمه فارسی دارد

72

امیل

ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم میلادی

ترجمه دکتر زیرک زاده

73

دکامرون

بوکاچیو

ایتالیا قرن چهاردهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

74

هزارو یک شب

(متن عربی)

گردآورندگان ناشناس

ایران قرن یازدهم هجری

تر جمه عبداللطیف تسوجی

75

ورای خیر و شر

نیچه

المان قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

76

شرح حال چلینی

چلینی

ایتالیا قرن هجدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

77

زیبایی شناسی

بندیتو کروچه

ایتالیا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه   فواد روحانی

78

 

عشق هرگز     نمی میرد

امیلی برونته

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

79

نمایشنامه های پنجگانه   اسکاروایلد

اسکاروایلد

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

80

 

غرور و تعصب

جین استین

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه خانم مصاحب

81

تصویر دوریان گری

اسکاروایلد

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فرهاد

82

نمایشنامه دشمن بشر

هنریک ایبسن

نروژ قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

83

حرف اتشین

ناتانیل هاتورن

امریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

84

نمایشنامه   پیگمالیون

برنارد شاو

انگلیس قرن بیستم میلادی

ترجمه فارسی دارد

(نام دیگر اثر در فیلم:بانوی زیبای من)

85

نمایشنامه   خانه   عروسک

ایسبن

نروژ قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

 

86

آثار هنری لانگ فلو

هنری لانگ فلو

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

قطعات پراکنده به فارسی ترجمه شده است

87

به سوی فانوس دریایی

ویرجینیاولف

انگلیس قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

 

88

مجموعه داستان های کوتاه(کتاب طرح ها)

واشینگتن ایروینگ

امریکا قرن نوزدهم میلادی

ترجمه های پراکنده

89

کتاب تغییرات(ایچینگ)

نویسنده گمنام چینی

چین پیش از میلاد مسیح

ترجمه فارسی دارد

 

90

مجموعه نوشته های زردشتی

زردشت

ایران قرن ششم پیش از میلاد

ترجمه فارسی دارد

 

91

ناکجا آباد

توماس مور

انگلیس قرن شانزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

92

الفهرست(متن عربی)

ابن ندیم

ایران قرن پنجم هجری

ترجمه فارسی دارد

93

شرایع الاسلام(متن عربی)

علامه حلی

ایران قرن هفتم هجری

ترجمه فارسی دارد

94

اساس الاقتباس

خواجه نصیر طوسی

ایران قرن هفتم هجری

متن فارسی است

95

نفایس الفنون

محمد ابن محمود آملی

ایران قرن هفتم هجری

متن فارسی است

96

فصوص الحکمه

ابونصر فارابی

ایران قرن چهارم هجری

ترجمه مهدی الهی قمشه ای

97

نامه های عین القضات همدانی

عین القضات همدانی

ایران قرن ششم هجری

فارسی است

98

داستان های برادران گریم

جکوب و ویلهلم گریم

آلمان قرن نوزدهم میلادی

ترجمه فارسی دارد

99

در طبیعت اشیاء

لوکر تیوس

یونان قرن ششم میلادی

ترجمه فارسی دارد

100

       

 

 

 

 منبع: وب سایت اختصاصی دکتر الهی قمشه ای

  نظرات ()
وقتی عاشق تو بودم ( دکتر الهی قمشه ای) نویسنده: میلاد ریانی اصفهانی - شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩

 

When I was in Love with you

Oh,When I was in love with you,

Then I was clean and brave

And miles around the wonder grew

How well did I behave

And now the fancy passes by,

And nothing well remain

And miles around they'll say that i

Am quite myself again

(Alfred Edward Housman)

وقتی عاشق تو بودم

دلیر و پاک بودم

و تا فرسنگها در اطرافم شگفتی و شادی می رویید

و رفتارم همه نیک و دلپسند بود

اکنون از آن عشق گذشته است

و از آن شگفتیها هیچ بر جای نمانده

و تا فرسنگها در اطرافم همه چیز فریاد می زند و خبر می کند

که من دوباره همان خودم هستم

***  عشق آن است که آدمی خودش نباشد، خودش را فراموش کند و به دیگری بیندیشد و این رهایی از خویشتن کمترین افسون عشق است.

در این حال  خوش بی خویشی است که آدمی همه کارش خوش می شود: خوش می گوید، خوش می خرامد، خوش رفتار می کند و صاف و بی باک و دلیر می گردد و جهان در چشمش پیوسته تازه است و همه چیز او شگفت و شورانگیز می نماید.

اگر تلخ است اگر شکر  چه شیرین است بی خویشی

کله جویی نیابی سر، چه شیرین است بی خویشی        دیوان شمس

اما چون عشق بگذرد، آدمی به خود باز می گردد و همان هواها وسوداهای نفسانی و اندیشه های غم افزار و خیالات روح فرسا او را احاطه می کنند، خلقش تنگ می شود و رفتارش از لطف و جذبه می افتد و تا فرسنگها در اطرافش همه چیز حکایت از آن داردکه این  اوست با تنهایئش و غصه هایش و سوداها و اغراض نفسانیش، مگر انکه  باز نصیحت سعدی را بشنود که فرمود:

ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید

گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل

مجنون لیلایی شود و به خرابات مستی و بی خویشی راه یابد.

خراباتی شدن از خود رهایی است

خودی کفر است ور خود پارسایی است      گلشن راز

نکته ای که باید افزود این است که همان عشق مجازی د رعالم خاک می تواند، با کیمیای معرفت، تبدیل به عشق حقیقی شود و همان عشق حقیقی شود و همان عشق خاکی عشق آسمانی و الهی گردد. عشق حقیقی در همه مراتب از خاکی تا افلاکی نشانها و اطوار یکسانی دارد و هر که بحقیقت عاشق شود، از عارف و عامی،عشق او کم و بیش همان احوال و آثار عشق دیگران را خواهد داشت.

در قلمرو زرین

دکتر الهی قمشه ای

  نظرات ()
مطالب اخیر ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ( مولانا، شرح دکتر دینانی) سوره انعام ( دکتر الهی قمشه ای) یوتوپیا (توماس مور) موسی و ابلیس ( شیخ احمد غزالی) نیایش ( دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی) دستهایم را دوست دارم ( میلاد ربانی اصفهانی) قدر استادِ نکو دانستن،حیف استاد به من یاد نداد ( استاد ملکیان) عدالت و راستی ( ایه هشت سوره مائده) سه نوع عشق ( مصطفی ملکیان) معنی تکبیر ( علامه تقی جعفری)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من وب سایت رسمی دکتر حسین الهی قمشه ای وب سایت اختصاصی دکتر سروش سایت فرهنگی نیلوفر وب سایت اختصاصی دکتر ارش نراقی وبلاگ اختصاصی مهندس بازرگان سخنرانی های صوتی و تصویری دکتر الهی قمشه ای دانلود 100 کتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای دانلود کتابهای صوتی اشراق اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب